Regulamin świadczenia zdalnej obsługi prawnej (porady online)

przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Wróblewskiego

(„Regulamin”)

 

§ 1. Przepisy ogólne

1. Usługodawcą jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Wróblewski, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 60, 01-225 Warszawa, REGON 140031992, NIP 5681238193, zwany dalej „Kancelarią”.

2. Kancelaria świadczy usługi wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną („Usługi”) poprzez stronę internetową i/lub powiązane z nią adresy email („Platforma”).

3. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.

4. Usługi polegają na zapewnieniu Klientowi możliwości kierowania Zapytań za pośrednictwem Platformy. Celem Platformy jest ułatwienie Klientowi uzyskania zdalnej obsługi prawnej (porady online), o ile obsługa taka jest prawnie dopuszczalna i faktycznie wykonalna.

5. Usługa może obejmować analizę dokumentów, przygotowanie umowy, przygotowanie opinii, przygotowanie stosownego pisma, czy też zlecenie reprezentacji procesowej z zastrzeżeniem zapisu § 10 ust. 8 Regulaminu.

6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Kancelarią a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj.: na adres e-mail podany przez Klienta przy kierowaniu Zapytania za pomocą Platformy.

7. Wszelkie prawa autorskie do Platformy przysługują Kancelarii. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jest zabronione.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy

1. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Klientów ze stałym dostępem do Internetu.

2. Kancelaria zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją Platformy.

3. Korzystanie z Platformy możliwe jest przy użyciu wszystkich typów urządzeń, popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.

4. Aby korzystać z Platformy wymagana jest w pełni skonfigurowana przeglądarka internetowa.

5. Korzystanie z Usług powiązane jest z posiadaniem konta poczty elektronicznej, które jest czynne i poprawnie skonfigurowane.

6. Klient musi posiadać na komputerze lub urządzeniu mobilnym programy, które pozwalają odczytywać, edytować oraz przesyłać pliki pochodzące z oprogramowania Office wersja 2010, w tym w szczególności pliki *.DOC, *.DOCX, a także możliwość odczytywania i przesyłania plików *.PDF.

§ 3. Klient

1. Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).

2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki cookies a także podanie danych niezbędnych dla wykonania Usługi.

3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Politykami i w całości akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w tychże dokumentach.

4. Domniemywa się, iż Klient korzysta z Usługi jako przedsiębiorca (nie jest konsumentem), jeśli podczas korzystania z Usługi poprosił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy lub instytucji (odbiorcy faktury VAT) co oznacza, iż Usługa jest wykonywana bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

5. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Platforma

1. Platforma za pomocą, której świadczona jest zdalna obsługa prawna (porady online) dostępna jest tak dla obecnych jak i przyszłych Klientów Kancelarii, 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Klienci Kancelarii dostęp do platformy uzyskują z poziomu strony internetowej opatrzonej certyfikatem bezpiecznego połączenia („https” lub równoważnym). Strona internetowa Kancelarii  umieszczona jest pod adresem https://www.wroblewski.waw.pl.  

2. Klient uzyskuje od Kancelarii niewyłączną licencję na korzystanie z Platformy, na następujących polach eksploatacji:

a) wysłanie Zapytania za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Kancelarii;

b) Umożliwienie Klientowi kontaktowania się z Kancelarią.

3. Funkcjonalności Platformy:  

a) zapewnienie Klientowi narzędzia do komunikacji z Kancelarią w celu skierowania Zapytania;

b) przesyłania załączników, np. skanów czy fotokopii dokumentów w formatach PDF czy jpg.

§ 5. Zapytanie

1. Klient w celu skierowania Zapytania, korzysta z formularza udostępnionego na Platformie, wypełniając pola niezbędne dla jego skutecznego wysłania (imię i nazwisko lub adres firmy, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, treść wiadomości/zapytania a także załącza dokumenty związane z Zapytaniem). Warunkiem wysłania Zapytania do bezpłatnej Wyceny jest uprzednia akceptacja przez Klienta Polityki prywatności oraz Polityki cookies („Polityki”) a także przedmiotowego Regulaminu. Regulamin zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta z 30 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., nr 827).

2. Klient akceptując Regulamin oraz Polityki wyraża zgodę na komunikację z Kancelarią drogą elektroniczną przy pomocy podanego w formularzu adresu e-mail, w ramach, której to komunikacji prowadzona będzie dalsza wymiana korespondencji oraz udzielanie informacji niezbędnych do wykonania Usługi.

§ 6.  Wycena

1. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza, Kancelaria na podstawie opisanego stanu faktycznego, dokonuje analizy prawnej celem Wyceny Usługi („Wycena”).

2. Wycena jest bezpłatna.

3. Przesłana Klientowi do akceptacji Wycena, zawiera informację o wysokości wynagrodzenia netto do, którego zostanie to doliczony należy podatek VAT.

4. Klient otrzymuje do akceptacji Wycenę, w terminie do 72 godzin (zależnie od stopnia skomplikowania sprawy), od momentu skierowania Zapytania za pośrednictwem Platformy, przy czym czas ten liczony jest od chwili otrzymania wszelkich niezbędnych dla potrzeb Wyceny informacji. Wycena przesyłana jest Klientowi w dni powszednie, w godzinach urzędowania Kancelarii (8.00-16.00).

5. Wycena przesyłana Klientowi do akceptacji, kierowana jest poprzez środki porozumiewania się na odległość i na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7. Realizacja Usługi

1. O ile Klient nie uzgodni z Kancelarią inaczej, Kancelaria przystępuje do realizacji Usługi, w terminie do 72 godzin (zależnie od stopnia skomplikowania sprawy), liczonych od momentu otrzymania informacji o wpływie środków od systemu płatniczego lub przesłania przez Klienta potwierdzenia przelewu tradycyjnego – lub w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym do czasu 72 godzin, o których mowa powyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Klient każdorazowo informowany jest o stopniu skomplikowania sprawy.

2. Usługa jest wykonywana na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Zapytaniu i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wykonywania, chyba że z treści Zapytania wynika co innego (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).

3. Kancelaria może odmówić wykonania Usługi, jeśli uzna, iż:

a) wykonanie Usługi może naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej;

b) wykonanie Usługi wymaga posiadania przez Kancelarię wiedzy specjalnej;

c) wykonanie Usługi wymaga wyjaśnień lub dokumentów, których Klient pomimo wnioskowania przez Kancelarię nie dostarcza, dostarcza z opóźnieniem lub nie może dostarczyć, a które są niezbędne dla potrzeb prawidłowego wykonania Usługi

W takich wypadkach, Kancelaria zawiadamia Klienta o niemożliwości wykonania Usługi.

§ 8.  Płatność

1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:

a) zrezygnować z Usługi;

b) skorzystać z Usługi;

2. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za Usługę Kancelaria może udzielić odpowiedzi Klientowi bez prawa zadawania pytań lub też może dokonać zwrotu wpłaconej należności na koszt Klienta.

§ 9.  Faktury

1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, winien ten fakt zgłosić drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest podać nazwę i adres firmy wraz z numerem NIP i REGON.

2. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta („e-faktura”).

3. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawiania i przesyłania e-faktur.

4. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Kancelarię, w formie elektronicznej, będzie dzień jej wystawienia w koncie Klienta.

5. Na żądanie Klienta - w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kancelarii żądania - faktura jest wysyłana także pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Klienta.

6. Klient powinien do 15 dnia następnego miesiąca zadeklarować, że Usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy. W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako Usługa na rzecz osoby fizycznej, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od daty wykonania Usługi.

7. Usługi świadczone przez Kancelarię na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie §4 ust. 3 pkt 2) w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

§ 10.  Zakres Usługi

1. Zakres przygotowanej Usługi jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Zapytaniu.

2. O ile co innego nie wynika z ustaleń pomiędzy Kancelarią a Klientem, Usługa jest realizowana w oparciu o ustawodawstwo polskie.

3. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Zapytania lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z Usługi i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli nie opisał w treści Zapytania, tak w pełni jak i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego. W szczególności dotyczy to informacji, które dotyczą hipotetycznego stanu faktycznego.

4. Ryzyko omylnego wypełnienia formularza ponosi Klient.

5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie tak bądź to formularzu bądź w późniejszej korespondencji fałszywych, niepełnych danych lub danych o nieścisłym stanie faktycznym, a także danych i informacji przekazanych z opóźnieniem.

6. Kancelaria wykonując Usługę może zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem Zapytania. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w których wykonanie Usługi polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Kancelaria informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Kancelarii dodatkowego wynagrodzenia.

7. Kancelaria świadczy Usługi jako kancelaria radcowska.

8. Jeżeli dla potrzeb prawidłowego wykonania Usługi objętego Zapytaniem, wynikać będzie obowiązek udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Sądami i/lub organami, wówczas Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Odmowa udzielenia przez Klienta pełnomocnictwa oznacza rezygnację z Usługi.

§ 11. Pytania dodatkowe

1. Klient ma prawo do bezpłatnego przesłania pytań dodatkowych dotyczących Usługi objętej Zapytaniem, o ile pozostają one w związku z jego zakresem podmiotowym oraz przedmiotowym. W przypadku przekroczenia zakresu podmiotowego i/lub przedmiotowego Kancelaria dokona oddzielnej Wyceny pytań dodatkowych na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.

2. Wykonanie Usługi, która powstała w toku pytań dodatkowych następuje na zasadach ogólnych przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. W przypadku, gdy w toku odpowiedzi wymagana będzie kolejna interpretacja prawa lub zbadanie dokumentów Kancelaria zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z poszerzeniem treści odpowiedzi.

§ 12. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient, będący konsumentem („Konsument”) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Kancelaria ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę. Niniejszym Kancelaria informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed dostarczeniem wyników Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od Umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Kancelarię, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie czynności objętej Usługą). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

§ 13. Interpretacja przepisów prawa

1. Klient oświadcza, że jest świadomy, że Usługi są tworzone na podstawie przedstawionej przez Klienta informacji i opisu stanu faktycznego a jako takie są indywidualną interpretacją Kancelarii, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto oświadcza, że jest świadomy, że obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma powszechnie wiążącego sposobu wykładni i interpretacji przepisów prawnych oraz, że od każdej interpretacji przepisów dopuszczalne są odstępstwa. Kancelaria ma prawo poinformować Klienta o możliwości takich odstępstw oraz o możliwości napotkania odmiennej interpretacji oraz innego zastosowania przepisów, co nie może być podstawą do złożenia reklamacji przez Klienta.

2. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż zawsze zalecane jest Klientowi w sprawach podatkowych i sprawach ubezpieczeń społecznych, w celu pewności i prawidłowości rozwiązania problemu prawnego, aby wystąpił do właściwego organu z prośbą o interpretację indywidualną danych przepisów prawa, nawet wówczas gdy otrzymał od Kancelarii interpretację w tym zakresie.  

§ 14. Polityka prywatności oraz Polityka cookies

1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów szczegółowo są określone w odrębnych dokumentach tj. w Polityce prywatności oraz w Polityce cookies („Polityki”). Polityki te dostępne są z poziomu strony internetowej Kancelarii. Każdorazowo przed wysłaniem Zapytania za pośrednictwem Platformy, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami opisanymi w tychże dokumentach a następnie  złożenia oświadczenia o akceptacji treści Polityk, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych. W przypadku braku wyrażenia zgody przyjmuje się, iż Klient zrezygnował z Usługi.   

2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Kancelarię, w ramach Platformy w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Administratorem danych osobowych Klientów podawanych w Zapytaniu objętym formularzem lub korespondencji e-mail jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Wróblewski, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 60, 01-225 Warszawa, REGON 140031992, NIP 5681238193. Dane te przetwarzane są na podstawie całkowicie dobrowolnej zgody Klienta i wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi wysłania Zapytania i/lub wykonania Usługi.

4. Administrator  może udostępnić dane kontaktowe Klienta dostawcom usług kurierskich w celu doręczenia Klientowi odpowiedzi na reklamację.

5. Ponadto, dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie wykonywania Usługi jest możliwe, lecz uniemożliwia jej wykonanie.

7. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora o stosowną informacje w tym zakresie.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 15. Odpowiedzialność Kancelarii

1. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Kancelarię o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym o adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości wysyłanych na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem, Kancelaria ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

3. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Kancelarii jej odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 10 (dziesięcio)-krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Kancelarię Usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.

4. Kancelaria odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści.

5. W przypadku, gdy władza publiczna nie przestrzega prawa, niewłaściwie publikuje lub zaniecha publikacji aktów prawnych i orzeczeń, powolnie i przewlekle podejmuje czynności i działania, Kancelaria nie podnosi za to odpowiedzialności.

6. Kancelaria posiada polisę OC wymaganą dla charakteru prowadzonej działalności.  

§ 16. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Kancelarię  należy przesyłać na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Wróblewski, ul. Bema 60, 01-225 Warszawa. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;

b) wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;

c) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;

d) wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;

3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Kancelaria, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.

4. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Kancelaria rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2 a). zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Kancelaria  wezwała Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

5. Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:

a) Usługa wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa (§ 13 ust. 1 Regulaminu);

b) Usługa wskazuje, że konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych (§ 13 ust. 2 Regulaminu);

c) Usługa nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta;

d) Usługa jest niekorzystna dla Klienta (np. okazuje się, iż wniesienie apelacji jest bezzasadne, Klient jest w błędzie co do swoich uprawnień lub obowiązków);

e) Kancelaria odmawia odpowiedzi na pytania dodatkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykracza ono poza zakres wycenionego Zapytania;

f) Usługa została wykonana z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Usługi).

6. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Kancelarię.

7. W terminie 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi przez Kancelarię Klient zobowiązany jest do wskazania, czy akceptuje propozycję Kancelarii.

8. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:

a) z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4; lub

b) jeśli Klient nie akceptuje propozycji Kancelarii załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 7.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Kancelarii pod adresem: https://www.wroblewski.waw.pl, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Kancelaria mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Kancelaria mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

3. Kancelaria może zmienić Regulamin w każdym czasie, jednakże zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do korzystania z Platformy, jeśli zlecenie Usługi nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Jeśli Regulamin ulega zmianie, Klient, który dokonał Zapytania, informowany jest o treści zmian. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, może zrezygnować z Usługi.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący konsumentem („Konsument”) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym dokonał on zapłaty.

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. Kancelaria nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Kancelaria ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Zwrotu płatności Kancelaria dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę objętą Zapytaniem. Niniejszym Kancelaria informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię (tj. wykonaniu Usługi) Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed wykonaniem Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od Umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Kancelarię, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury itd.). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.